Topic
โครงการการอบรมเทคนิคการจัดทำวงเมโลเดียน ประจำภาคใต้ ครั้งที่ 4 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช [425/0]
2015 : โครงการดนตรีสานสัมพันธ์ ประเทศไทย และ ประเทศภูฏาน [3024/0]
2015 : นายกสมาคมการประกวดวงโยธวาทิตโลก ประเทศไทย ได้พบปะและสนทนาแนวทางการพัฒนาวงโยธวาทิตร่วมกับสมาคมวงโยธวาทิตแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน [4389/0]
2014 โครงการแบ่งปันเสียงดนตรีให้น้อง [3018/0]
2014 : นายกสมาคมการประกวดวงโยธวาทิตโลก ประเทศไทย ได้มอบของที่ระลึกให้กับผู้ว่าการเมือง Jember ในการร่วมมือพัฒนา และช่วยเหลือในเรื่องของวงโยธวาทิต [399/0]