Topic
การอบรมการปฎิบัติเครื่องกระทบสำหรับวงโยธวาทิตและการประพันธ์เพลง [428/0]
การอบรมดนตรีเทคนิคการจัดทำวงดุริยางค์ ประจำภาคใต้ ครั้งที่5 [296/0]
โครงการการอบรมเทคนิคการจัดทำวงเมโลเดียน ประจำภาคใต้ ครั้งที่ 4 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช [349/0]
2015 : โครงการดนตรีสานสัมพันธ์ ประเทศไทย และ ประเทศภูฏาน [2966/0]
2015 : นายกสมาคมการประกวดวงโยธวาทิตโลก ประเทศไทย ได้พบปะและสนทนาแนวทางการพัฒนาวงโยธวาทิตร่วมกับสมาคมวงโยธวาทิตแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน [4321/0]